16 điểm nộp hồ sơ vào trưởng nào

yôi thi được 16 điểm khối b công điểm vùng 0.5 nữa thì được 16.5 nên nộp hồ sơ vào trường nào?

Gửi trả lời

Họ tên Bắt buộc
Chi tiết Bắt buộc
(*)
Nhập mã được hiển thị: