THÔNG TIN BAN ĐẦU VỀ TRẺKIỂM TRA DẤU HIỆU NGUY HIỂM TOÀN THÂN

(chú ý: nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm toàn thân nào dưới đây thì cần được lưu ý CẤP CỨU và phải hoàn thành ngay việc đánh giá và các điều trị trước khi chuyển để việc CHUYỂN VIỆN không bị chậm trễ.)(nếu trẻ không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm toàn thân hiệu nào ở trên thì bạn vẫn cứ kích nút Ok để tiếp tục phần chẩn đoán)