Bài tập về "Danh sách liên kết đơn"

Các bài tập cơ bản về "danh sách liên kết đơn" (linked list) được sắp xếp, bố trí từ dễ đến khó dần nhằm giúp các bạn chưa vững (thậm chí mất căn bản) về cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách liên kết trong ngôn ngữ C có thể tiếp cận dễ dàng.

Một số vấn đề cơ bản về "danh sách liên kết đơn"

Để làm quen với các thao tác cơ bản trên danh sách liên kết, ta thực hiện trên một danh sách đơn giản, đó là DANH SÁCH SỐ NGUYÊN (mỗi nút chỉ chứa một số nguyên). Chúng ta sẽ tìm hiểu các phần sau:

 • Khai báo danh sách (cấu trúc dữ liệu)
 • Cấp phát và giải phóng vùng nhớ một nút.
 • Thêm một nút vào đầu danh sách.
 • Thêm một nút vào cuối danh sách.
 • Duyệt danh sách.
 • Xóa một nút trong danh sách.
 1. Khai báo danh sách (cấu trúc dữ liệu)

  Trước tiên là khai báo các thư viện cần thiết:

  #include <stdio.h>	//để sử dụng hàm: printf, scanf
  #include <conio.h>	//để sử dụng hàm: getch
  #include <stdlib.h>	//để sử dụng hàm: malloc (cấp phát vùng nhớ cho 1 nút)
  

  Có nhiều cách để khai báo cấu trúc danh sách liên kết đơn.

  Cách 1. Struct đơn thuần
  struct Nut
  {
  	int GiaTri;
  	struct Nut *Tiep;
  };
  
  struct Nut *dau, *cuoi;

  Với cách khai báo trên, Nut chỉ là một struct đơn thuần (chứ không phải một kiểu), do vậy mỗi khi khai báo biến nào đó có kiểu liên quan đến cấu trúc Nut thì phải có từ khóa struct phía trước (ví dụ: struct Nut *p). Cách này ít khi được sử dụng.

  Cách 2. Khai báo KIỂU MỚI (typedef)
  typedef struct SoNguyen
  {
  	int GiaTri;
  	struct SoNguyen *Tiep;
  } Nut;
  
  Nut *dau, *cuoi;

  Với cách khai báo này, song song với việc khai báo cấu trúc SoNguyen, ta còn định nghĩa thêm một "kiểu" (type) mới có tên là Nut (chính là kiểu có cấu trúc SoNguyen). Do vậy, sau này mỗi khi khai báo biến nào đó có kiểu liên quan đến cấu trúc SoNguyen thì thay vì khai báo struct SoNguyen *p ta khai báo đơn giả: Nut *p. Nghĩa là Nut được sử dụng như một kiểu, tương tự như kiểu int hay float. Một chú ý là trường Tiep chưa thể khai báo Nut *Tiep vì lúc này C chưa biết Nut là một kiểu, do vậy phải khai báo là struct SoNguyen *Tiep.

  Cách 3. TroNut
  typedef struct SoNguyen
  {
  	int GiaTri;
  	struct SoNguyen *Tiep;
  } Nut;
  typedef Nut *TroNut;
  TroNut dau, cuoi;

  Với cách khai báo này, kiểu TroNut là một kiểu con trỏ trỏ đến một nút trong danh sách. Nghĩa là, thay vì khai báo Nut *dau, *cuoi, ta khai báo TroNut dau, cuoi.

 2. Nắm vững cách biểu diễn danh sách liên kết

  Ta có thể biểu diễn danh sách liên kết đơn như sau:

  Biểu diễn DSLK

  Tuy nhiên, hình ảnh trên chỉ là biểu diễn "ngắn gọn". Để nắm rõ, ta cần phân biệt hai vùng nhớ: vùng nhớ TĨNH (kích thước nhỏ) và vùng nhớ ĐỘNG (thường gọi là "heap", kích thước lớn).

  Các biến khai báo toàn cục, trong chương trình con hay trong tham số của chương trình con là những biến tĩnh, nằm ở vùng nhớ tĩnh (ví dụ: int x; float y; char z; short *a;). Ở đây ta tạm "lơ" qua nội tình bên trong vùng nhớ tĩnh. Các biến tĩnh khi khai báo thì đã được cấp phát vùng nhớ.

  Vùng nhớ động chứa các "biến động". Các biến động không có tên mà được quản lý bởi các biến con trỏ (pointer). Chú ý, biến con trõ nằm trong vùng nhớ tĩnh!

  Các "nút" trong danh sách là các "biến động" nằm trong HEAP, còn những con trỏ khai báo trong chương trình chính, ví dụ Nut *dau, *cuoi, *p là những "biến tĩnh".

  Biểu diễn DSLK

  Và cũng để đơn giản, trong trường hợp có nhiều con trỏ trỏ đến các nút, ta có thể biểu diễn như sau:

  Biểu diễn DSLK

  Nghĩa là con trỏ dau trỏ đến nút đầu tiên của danh sách (nút có giá trị là 1), con trỏ p trỏ đến nút có giá trị 5, và con trỏ cuoi trỏ đến nút cuối cùng của danh sách (nút có giá trị là 9). Tuy nhiên, chính xác hơn sẽ là thế này:

  Biểu diễn DSLK

 3. Cấp phát vùng nhớ cho một nút
  Nut *p = (Nut *)malloc(sizeof(Nut));

  Ta có thể hình dung việc "cấp phát vùng nhớ cho p" như 2 hình dưới đây. Trước khi cấp phát, con trỏ p không trỏ đến nút nào:

  Cấp phát vùng nhớ cho p

  Sau khi cấp phát, nó trỏ đến một nút (biến động) ở vùng nhớ động (heap):

  Cấp phát vùng nhớ cho p

 4. Thêm một nút vào đầu danh sách

  Giả sử danh sách ban đầu có 3 nút có giá trị lần lượt là 5, 3 và 6. Để thêm nút có giá trị 4 vào đầu danh sách ta cần thực hiện lần lượt 4 bước sau:

  Thêm đầu

  Đầu tiên (bước 1) ta phải cấp phát vùng nhớ cho nút mới này và cho con trỏ p trỏ đến (quản lý), sau đó (bước 2) sẽ đưa giá trị vào nút. Thao tác cuối cùng là gắn nút mới này vào đầu danh sách bằng cách (bước 3) cho nút này quản lý nút đầu tiên của danh sách (p->Tiep=dau), tiếp đến (bước 4) cho con trỏ dau trỏ đến nút mới (nút mà p cũng đang trỏ). Chú ý là bước 3 phải thực hiện trước bước 4 vì rằng nếu bước 4 thực hiện trước (con trỏ dau trỏ đến nút mới ngay) thì danh sách sẽ bị "lạc lối", kiểu như "chuyển công tác" mà chưa bàn giao công việc cho người thay thế! (người thay thế ở đây là con trỏ p->Tiep.

  Code:
  void themDau(int giatri)
  {
  	Nut *p = (Nut *)malloc(sizeof(Nut));	//1. Khai báo và cấp phát vùng nhớ cho p
  	p->GiaTri = giatri;           //2. Đưa giá trị vào p
  	p->Tiep = dau;						  //3. Gắn p vào đầu danh sách
  	dau = p;							  //4. Cập nhật con trỏ dau
  }
 5. Thêm một nút vào cuối danh sách

  Có nhiều cách để thêm một nút mới vào cuối danh sách. Dưới đây là cách có sử dụng thêm con trỏ cuoi (luôn trỏ đến phần tử cuối cùng của danh sách). Nếu không có con trỏ này, trước mỗi lần thêm nút mới ta phải "duyệt" toàn bộ danh sách để tìm được con trỏ trỏ đến phần tử cuối cùng (chính là con trỏ cuoi). Khi đã có được con trỏ cuoi, để gắn nút mới vào danh sách ta chỉ việc gắn nút này vào ngay sau nút được trỏ bởi cuoi.

  Thêm cuối

  Code:
  void themCuoi(int giatri)
  {
  	Nut *p = (Nut *)malloc(sizeof(Nut));	//1. Khai báo và cấp phát vùng nhớ cho p
  	p->GiaTri = giatri;           //2. Đưa giá trị vào p
  	p->Tiep = NULL;	
  	if (dau == NULL)						//3. Gắn p vào cuối danh sách
  		dau = p;
  	else
  		cuoi->Tiep = p;
  	cuoi = p;								//4. Cập nhật con trỏ cuoi
  }
 6. Duyệt danh sách (để hiển thị, để đếm, để tính toán,...)

  Để duyệt danh sách, ta cần thêm một con trỏ p. Ban đầu p trỏ đến nút đầu tiên (p=dau). Ta sẽ "lặp" việc di chuyển p cho đến khi hết danh sách (p=NULL). Đoạn mã cho việc duyệt danh sách có thể viết như sau:

  Nut *p = dau;
  	while (p != NULL)
  	{
  		//DUYỆT nút p    
  		p = p->Tiep;
  	}

  Có nhiều bài toán cần thao tác duyệt danh sách, ví dụ: hiển thị danh sách, đếm số nút trong danh sách, đếm số nút chẵn trong danh sách,...

  void hienThiDS() //hiển thị danh sách
  {
  	Nut *p = dau;
  	while (p != NULL)
  	{
  		printf("%d ", p->GiaTri);    
  		p = p->Tiep;
  	}
  }
  
  int soNut() //đếm số nút trong danh sách
  {
  	Nut *p = dau; int dem = 0;
  	while (p != NULL)
  	{
  		dem++;
  		p = p->Tiep;
  	}
  	return dem;
  }
        
  int soNutChan() //đếm số nút chẵn trong danh sách
  {
  	Nut *p = dau; int dem = 0;
  	while (p != NULL)
  	{
  		if (p->GiaTri % 2 == 0) dem++;
  		p = p->Tiep;
  	}
  	return dem;
  }
 7. Xóa một nút (thỏa yêu cầu nào đó) ra khỏi danh sách

  Ta cần phân biên hai trường hợp: nút cần xóa là nút đầu tiên hoặc không là nút đầu tiên trong danh sách. Nếu nút cần xóa là nút đầu tiên thì ta thực hiện như sau:

  Xóa nút đầu

  p = dau;
  dau = dau->Tiep;
  free(p);

  Nếu nút cần xóa không là nút đầu tiên thì ta thực hiện như sau:

  Xóa nút giữa

  q = dau;
  p = dau->Tiep;
  while ([tìm chưa hết] && [tìm chưa thấy])
  {
  	q = p;
  	p = p->Tiep;
  }
  if (p != NULL)
  {
  	q->Tiep = p->Tiep;
  	free(p);
  }

  Kết hợp 2 trường hợp trên, ta có mã hoàn chỉnh của hàm xóa một nút trong danh sách:

  void xoaNut(int giatri) //xóa MỘT nút trong danh sách có giá trị là giatri
  {
  	Nut *p, *q;
  	if (dau == NULL) return;
  	if (dau->GiaTri == giatri)
  	{
  		p = dau;
  		dau = dau->Tiep;
  		free(p);
  	}
  	else
  	{
  		q = dau;
  		p = dau->Tiep;
  		while (p != NULL && p->GiaTri != giatri)
  		{
  			q = p;
  			p = p->Tiep;
  		}
  		if (p != NULL)
  		{
  			q->Tiep = p->Tiep;
  			free(p);
  		}
  	}
  }
 8. Chương trình hoàn thiện (minh họa các thao tác vừa trình bày ở trên)
  #include <stdio.h>	//để sử dụng hàm: printf, scanf
  #include <conio.h>	//để sử dụng hàm: getch
  #include <stdlib.h>	//để sử dụng hàm: malloc (cấp phát vùng nhớ cho 1 nút)
  
  typedef struct NutSoNguyen
  {
  	int GiaTri;
  	struct NutSoNguyen *Tiep;
  } Nut;
  
  Nut *dau, *cuoi;
  
  void themDau(int giatri)
  {
  	Nut *p = (Nut *)malloc(sizeof(Nut));	//1. Khai báo và cấp phát vùng nhớ cho p
  	p->GiaTri = giatri;           //2. Đưa giá trị vào p
  	p->Tiep = dau;							//3. Gắn p vào đầu danh sách
  	dau = p;								//4. Cập nhật con trỏ dau
  }
  
  void themCuoi(int giatri)
  {
  	Nut *p = (Nut *)malloc(sizeof(Nut));	//1. Khai báo và cấp phát vùng nhớ cho p
  	p->GiaTri = giatri;           //2. Đưa giá trị vào p
  	p->Tiep = NULL;	
  	if (dau == NULL)						//3. Gắn p vào cuối danh sách
  		dau = p;
  	else
  		cuoi->Tiep = p;
  	cuoi = p;								//4. Cập nhật con trỏ cuoi
  }
  
  void hienThiDS()
  {
  	Nut *p = dau;
  	while (p != NULL)
  	{
  		printf("%d ", p->GiaTri);    
  		p = p->Tiep;
  	}
  }
  
  int soNut()
  {
  	Nut *p = dau; int dem = 0;
  	while (p != NULL)
  	{
  		dem++;
  		p = p->Tiep;
  	}
  	return dem;
  }
  
  int soNutChan()
  {
  	Nut *p = dau; int dem = 0;
  	while (p != NULL)
  	{
  		if (p->GiaTri % 2 == 0) dem++;
  		p = p->Tiep;
  	}
  	return dem;
  }
  
  void xoaNut(int giatri) //xóa MỘT nút trong danh sách có giá trị là giatri
  {
  	Nut *p, *q;
  	if (dau == NULL) return;
  	if (dau->GiaTri == giatri)
  	{
  		p = dau;
  		dau = dau->Tiep;
  		free(p);
  	}
  	else
  	{
  		q = dau;
  		p = dau->Tiep;
  		while (p != NULL && p->GiaTri != giatri)
  		{
  			q = p;
  			p = p->Tiep;
  		}
  		if (p != NULL)
  		{
  			q->Tiep = p->Tiep;
  			free(p);
  		}
  	}
  }
  
  int main()
  {
  	dau = NULL; cuoi = NULL;
  	themCuoi(3);
  	themCuoi(2);
  	themCuoi(4);
  	themCuoi(7);
  	themCuoi(8);
  	printf("\nDanh sach ban dau: "); hienThiDS();
  
  	printf("\nDanh sach co %d nut, trong do co %d nut co gia tri chan.", soNut(), soNutChan());
  
  	xoaNut(4);
  	printf("\nDanh sach sau khi xoa nut co gia tri 4: "); hienThiDS();
  	getch();
  	return 0;
  }

Bài 1. Danh sách ĐIỂM SINH VIÊN

Người ta quản lý điểm của các sinh viên trong lớp bằng cách sử dụng một danh sách liên kết đơn (mà ta gọi là danh sách điểm) với nút đầu được trỏ bởi con trỏ dau. Mỗi nút của danh sách điểm là một bản ghi gồm 3 trường: trường HoTen để lưu họ tên sinh viên (là một chuỗi có tối đa 30 ký tự), trường Diem lưu điểm của sinh viên và trường Tiep lưu địa chỉ của nút tiếp theo.

Xây dựng chương trình gồm các hàm sau:

 • themDau để thêm một nút vào đầu danh sách.
 • themCuoi để thêm một nút vào cuối danh sách.
 • taoDS để tạo ds với thông tin được nhập từ bàn phím (dừng khi nhập họ tên là một chuỗi rỗng).
 • hienThiDS để hiển thị danh sách (cách trình bày như ở ví dụ phía dưới).
 • soSvThiLai để đếm xem trong danh sách có bao nhiêu sinh viên thi lại (điểm ≤ 5).
 • hienThiSvDiemMax để hiển thị (các) sinh viên có điểm cao nhất
 • timTheoTen để tìm kiếm và hiển thị (các) sinh viên theo tên.
 • main để thử nghiệm các hàm vừa xây dựng ở trên.
Nhập họ tên sinh viên: Le Van Huan
Nhập điểm: 1

Nhap ho ten sinh vien: Phan Cong Minh
Nhập điểm: 9

Nhap ho ten sinh vien: Tran Thi Lanh
Nhập điểm: 4

Nhap ho ten sinh vien: Mai Tien Huan
Nhập điểm: 9

Nhập họ tên sinh viên:

Danh sách sinh viên vừa nhập:
- Le Van Huan (1 diem)
- Phan Cong Minh (9 diem)
- Tran Thi Lanh (4 diem)
- Mai Tien Huan (9 diem)
      
Có 2 sinh viên phải thi lại.

Những sinh viên có điểm tối đa (9 điểm):
- Phan Cong Minh (9 diem)
- Mai Tien Huan (9 diem)
      
Những sinh viên có tên 'Huan':
- Le Van Huan (1 diem)
- Mai Tien Huan (9 diem)
 1. Khai báo danh sách (cấu trúc dữ liệu)
  Khai báo thư viện cần thiết:
  #include <stdio.h>	//printf, scanf
  #include <conio.h>	//getch
  #include <stdlib.h>	//malloc
  #include <string.h>  //strcpy
  

  Có nhiều cách để khai báo cấu trúc danh sách liên kết đơn. Dưới đây là 2 cách thông dụng. Vì đây là bài tập ban đầu nên để đơn giản khi xây dựng các hàm, ta đưa phần khai báo con trỏ quản lý danh sách (dau, cuoi) ra ngoài hàm main, nghĩa là hai biến daucuoi là những biến toàn cục (bất cứ hàm nào trong chương trình cũng có thể truy xuất được).

  Cách 1. Không khai báo kiểu mới (typedef)
  struct SinhVien
  {
  	char HoTen[30];
  	float Diem;
  	struct SinhVien *Tiep;
  };
  
  struct SinhVien *dau, *cuoi;
  Cách 2. Khai báo kiểu mới (typedef)
  typedef struct SinhVien
  {
  	char HoTen[30];
  	float Diem;
  	struct SinhVien *Tiep;
  } Nut;
  
  Nut *dau, *cuoi;
 2. Thêm một sinh viên vào đầu danh sách
  Code:
  void themDau(char hoten[], float diem)		//thêm 1 nút vào đầu danh sách
  {
  	Nut *p = (Nut *)malloc(sizeof(Nut));	//khai báo và cấp phát vùng nhớ cho p	
  	strcpy(p->HoTen, hoten);        //đưa dữ liệu (hoten, diem) vào p
  	p->Diem = diem;
  	p->Tiep = dau;             //gắn p vào đầu danh sách
  	dau = p;
  }
 3. Thêm một sinh viên vào cuối danh sách
  Code:
  void themCuoi(char hoten[], float diem)		//thêm 1 nút vào cuối danh sách
  {
  	Nut *p = (Nut *)malloc(sizeof(Nut));	//khai báo và cấp phát vùng nhớ cho p	
  	strcpy(p->HoTen, hoten);        //đưa dữ liệu (hoten, diem) vào p
  	p->Diem = diem;
  	p->Tiep = NULL;             //gắn p vào cuối danh sách
  	if (dau == NULL)
  		dau = p;
  	else
  		cuoi->Tiep = p;
  	cuoi = p;
  }
 4. Tạo danh sách (dữ liệu được nhập từ bàn phím)
  Code:
  void taoDS()
  {
  	char hoten[30];
  	float diem;
  	dau = NULL; cuoi = NULL;
  
  	do										//lặp lại việc nhập 1 nút
  	{
  		printf("\nNhap ho ten: ");			//đọc "họ tên" từ bàn phím
  		fflush(stdin); gets(hoten);
  		if (hoten[0])						//nếu họ tên hợp lệ (khác rỗng)
  		{
  			printf("Nhap diem: ");			//đọc "điểm" từ bàn phím
  			fflush(stdin); scanf("%f", &diem);
  			themCuoi(hoten, diem);			//thêm vào cuối danh sách
  			//hoặc: themDau(hoten, diem);
  		}
  	} while (hoten[0]);						//lặp trong khi hoten khác rỗng
  }
 5. Hiển thị thông tin điểm của tất cả các sinh viên trong danh sách
  Code:
  void hienThiDS()
  {
  	Nut *p = dau;
  	printf("\nDanh sach sinh vien vua nhap:\n");
  	while (p != NULL)
  	{
  		printf("- %s (%g diem)\n", p->HoTen, p->Diem);
  		p = p->Tiep;
  	}
  }
 6. Đếm số sinh viên thi lại
  Code:
  int soSvThiLai()
  {
  	int dem = 0;							//khởi tạo
  	Nut *p = dau;
  	while (p != NULL)						//duyệt danh sách
  	{
  		if (p->Diem < 5) dem++;
  		p = p->Tiep;
  	}
  	return dem;								//trả về kết quả
  }
 7. Hiển thị các sinh viên có điểm cao nhất
  Code:
  void hienThiSvDiemMax()
  {
  	int max = 0;							//khởi tạo
  	Nut *p = dau;							//duyệt lần 1 để tìm điểm max
  	while (p != NULL)
  	{
  		if (p->Diem > max) max = p->Diem;
  		p = p->Tiep;
  	}
  	printf("\nNhung sinh vien co diem toi da (%g diem):\n");
  	p = dau;								//duyệt lần 2 để hiển thị những sv có điểm max
  	while (p != NULL)
  	{
  		if (p->Diem == max) 
  			printf("- %s (%g diem)\n", p->HoTen, p->Diem);
  		p = p->Tiep;
  	}		
  }
 8. Tìm kiếm và hiển thị thông tin điểm của các sinh viên theo TÊN
  Code:
  char *trichTen(char *hoten)
  {
  	int k = strlen(hoten) - 1;
  	while (k >= 0 && hoten[k] != ' ') k--;
  	return (hoten + k + 1);
  }
  
  void timTheoTen(char ten[10])
  {
  	printf("\nNhung sinh vien co ten '%s':\n", ten);
  	Nut *p = dau;
  	while (p != NULL)						//duyệt danh sách
  	{
  		if (strcmp(trichTen(p->HoTen), ten) == 0)
  			printf("- %s (%g diem)\n", p->HoTen, p->Diem);
  		p = p->Tiep;
  	}
  }
 9. Hàm main để thử nghiệm các hàm vừa xây dựng ở trên
  Code:
  int main()
  {
  	taoDS();
  	hienThiDS();
  
  	int k = soSvThiLai();
  	if (k == 0)							
  		printf("\nKhong co sinh vien nao phai thi lai.\n");
  	else
  		printf("\nCo %d sinh vien phai thi lai.\n", k);
  
  	timTheoTen("Huan");
  	getch();
  	return 0;
  }

Bài 2. Danh sách SỐ NGUYÊN TĂNG

Sử dụng danh sách liên kết đơn để quản lý dãy các số nguyên tăng dần. Mỗi chút chỉ chứa giá trị là một số nguyên. Xây dựng chương trình gồm các thao tác (hàm) sau:

 • Thêm một nút vào cuối danh sách.
 • Đọc hai danh sách (A và B) từ tập tin văn bản SONGUYEN.INP. Dòng đầu ghi hai số mn. Dòng 2 ghi m số nguyên của dãy A. Dòng 3 ghi n số nguyên của dãy B.
 • Kiểm tra xem mỗi danh sách có theo thứ tự tăng dần hay không.
 • Thêm một nút vào danh sách (giả sử danh sách đã có thứ tự tăng dần) sao cho sau khi thêm danh sách vẫn đảm bảo có thứ tự tăng dần.
 • Ghép 2 danh sách A và B thành danh sách C sao cho danh sách C vẫn đảm bảo thứ tự tăng dần.
 • Hiển thị danh sách.

Ví dụ về nội dung tập tin SONGUYEN.INP:

3 4
4 6 9
2 5 8 10
 1. Khai báo danh sách.

  Do chương trình làm việc trên nhiều danh sách nên để tiện và tối ưu ta sử dụng cách 3 trong bài 1 ở trên, nghĩa là ta tạo thêm kiểu TroNut. Cụ thể khai báo như sau:

  typedef struct SoNguyen
  {
  	int GiaTri;
  	struct SoNguyen *Tiep;
  } Nut;
  typedef Nut *TroNut;
  TroNut dau1, dau2;

  Ở đây, ta sử dụng hai con trỏ dau1dau2 để quản lý 2 danh sách A và B. Con trỏ cuoi chỉ được sử dụng trong hàm tạo danh sách, do vậy ta sẽ khai báo trong hàm này.

 2. Thêm một nút vào cuối danh sách.

  Cách thêm một nút vào cuối danh sách thì như trình bày ở phần các thao tác cơ bản trên DSLK (mục thêm cuối). Tuy nhiên, khi áp dụng cho trường hợp này thì nhiều bạn sẽ cảm thấy lúng túng vì ở trên chỉ có MỘT danh sách trong khi ở đây chúng ta có đến HAI. Do vậy ta sẽ chỉnh lại một tí để hàm themCuoi có thể được sử dụng cho NHIỀU danh sách (chứ không chỉ một hay hai) bằng cách đưa con trỏ đầu và cuối vào tham số của hàm. Có nhiều cách để làm điều này tuy nhiên dưới đây ta sẽ sử dụng phương pháp truyền tham chiếu trong chương trình con, mã nguồn cụ thể như sau:

  void themCuoi(TroNut &dau, TroNut &cuoi, int x)
  {
  	TroNut p = (TroNut)malloc(sizeof(SoNguyen));
  	p->GiaTri = giatri;
  	p->tiep = NULL;
  	if (dau == NULL)
  		dau = p;
  	else
  		cuoi->tiep = p;
  	cuoi = p;
  }
 3. Đọc hai danh sách (A và B) từ tập tin văn bản SONGUYEN.INP.

  Rõ ràng ta cần hai con trỏ để quản lý danh sách A (dau1, cuoi1) và hai con trỏ để quản lý danh sách B (dau2, cuoi2). Ban đầu các con trỏ này phải được khởi tạo NULL (danh sách rỗng). Sau khi mở tập tin bằng lệnh fopen, ta đọc hai giá trị m và n (dòng thứ nhất trong tập tin SONGUYEN.INP. Để đọc danh sách A từ dòng thứ 2 của tập tin, ta sẽ đọc m số nguyên. Với mỗi số nguyên x, ta gọi hàm themCuoi với tham số dau1, cuoi1x. Hoàn toàn tương tự với danh sách B.

  void docDS()
  {
  	TroNut cuoi1 = NULL, cuoi2 = NULL;
  	dau1 = NULL; dau2 = NULL;
  	int i, n, m, x;
  	FILE *f = fopen("SONGUYEN.INP", "r");
  	fscanf(f, "%d %d", &m, &n);
  	for (i = 0; i < m; i++)
  	{
  		fscanf(f, "%d", &x);
  		themCuoi(dau1, cuoi1, x);
  	}
  	for (i = 0; i < n; i++)
  	{
  		fscanf(f, "%d", &x);
  		themCuoi(dau2, cuoi2, x);
  	}
  	fclose(f);
  }
 4. Kiểm tra xem mỗi danh sách có theo thứ tự tăng dần hay không.

  Ý tưởng: Để kiểm tra xem danh sách có theo thứ tự tăng dần hay không, ta sẽ cố gắng tìm vị trí mà giá trị tại nút này lớn hơn giá trị tại nút tiếp theo. Nếu tìm thấy thì chứng tỏ danh sách danh sách không theo thứ tự tăng dần.

  Cài đặt: Để "tìm" nút mong muốn (giá trị lớn hơn nút tiếp theo) rõ ràng ta cần phải lặp. Do chưa biết trước số lần lặp nên sử dụng vòng lặp while. Mã cụ thể như dưới đây:.

  int dayTang(TroNut dau)
  {
  	if (dau == NULL) return 1;		//dãy rỗng coi như là "dãy tăng dần"
  	TroNut p = dau;
  	while (p->Tiep != NULL && p->GiaTri <= p->Tiep->GiaTri)
  		p = p->Tiep;
  	if (p->Tiep == NULL) return 1;	//nếu tìm không thấy (duyệt hết dãy) thì chắc chắn dãy là "tăng dần"
  	return 0; //nếu duyệt KHÔNG hết dãy (tìm thấy) thì chắc chắn dãy là "không tăng dần"
  }
 5. Thêm một nút vào danh sách (giả sử danh sách đã có thứ tự tăng dần) sao cho sau khi thêm danh sách vẫn đảm bảo có thứ tự tăng dần.

  Để làm điều này, ta cần tìm vị trí mà giá trị tại nút này không nhỏ hơn giá trị tại nút tiếp theo. Ta sẽ thực hiện vòng lặp tương tự câu trên (kiểm tra tính tăng dần của danh sách). Sau khi tìm được ta sẽ đưa nút mới (p) vào ngay sau nút này (q). Có một trường hợp đặc biệt cần chú ý là danh sách rỗng hoặc nút đầu tiên của danh sách có giá trị lớn hơn giá trị muốn thêm vào. Trường hợp này ta chỉ việc thực hiện thao tác "thêm đầu" (xem phần cơ bản, mục thêm đầu). Mã nguồn đầy đủ như sau:

  void themPhanTu(TroNut &dau, int giatri)
  {
  	TroNut p = (TroNut)malloc(sizeof(Nut));
  	p->GiaTri = giatri;
  
  	if (dau == NULL || (dau != NULL && dau->GiaTri > giatri))
  	{
  		p->Tiep = dau;
  		dau = p;
  	}
  	else
  	{
  		TroNut q = dau;
  		while (q->Tiep != NULL && q->Tiep->GiaTri < giatri)
  			q = q->Tiep;
  		p->Tiep = q->Tiep;
  		q->Tiep = p;
  	}
  }
 6. Hợp 2 danh sách A và B thành danh sách C sao cho danh sách C vẫn đảm bảo thứ tự tăng dần.

  Ta sẽ thực hiện vòng lặp để lần lượt đọc từng nút từ một trong hai danh sách A và B để thêm vào danh sách C sao cho đúng thứ tự. Ban đầu ta sẽ xuất phát từ đầu của 2 danh sách, tại mỗi bước lặp ta sẽ chỉ đưa MỘT nút từ danh sách A hoặc danh sách B sang danh sách C. Ta sẽ đưa nút từ danh sách A nếu:

  1. Danh sách B đã hết (dau2=NULL) hoặc
  2. Giá trị nút hiện tại của danh sách B lớn hơn diá trị nút hiện tại của danh sách A (dau2->GiaTri > dau1->GiaTri)

  Ngược lại, ta sẽ đưa nút từ danh sách B. Hàm themDau sẽ được sử dụng để đưa nút từ danh sách (A hoặc B) sang danh sách C. Con trỏ dau quản lý danh sách C sẽ là giá trị trả về của hàm.

  TroNut ghepDS(TroNut dau1, TroNut dau2)
  {
  	TroNut dau = NULL, cuoi = NULL;
  	int giatri;
  	while (dau1 != NULL || dau2 != NULL)
  	{
  		if (dau2 == NULL || (dau1 != NULL && dau2 != NULL && dau2->GiaTri > dau1->GiaTri))
  		{
  			giatri = dau1->GiaTri;
  			dau1 = dau1->Tiep;
  		}
  		else
  		{
  			giatri = dau2->GiaTri;
  			dau2 = dau2->Tiep;
  		}
  		themCuoi(dau, cuoi, giatri);
  	}
  	return dau;
  }
 7. Hiển thị nội dung toàn bộ danh sách.
  void hienThi(TroNut dau)
  {
  	TroNut p = dau;
  	while (p != NULL)
  	{
  		printf("%d ", p->GiaTri);
  		p = p->tiep;
  	}
  	printf("\n");
  }
 8. Chương trình hoàn thiện
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  
  typedef struct SoNguyen
  {
  	int GiaTri;
  	struct SoNguyen *Tiep;
  } Nut;
  typedef Nut *TroNut;
  TroNut dau1, dau2;
  
  void themCuoi(TroNut &dau, TroNut &cuoi, int giatri)
  {
  	TroNut p = (TroNut)malloc(sizeof(Nut));
  	p->GiaTri = giatri;
  	p->Tiep = NULL;
  	if (dau == NULL)
  		dau = p;
  	else
  		cuoi->Tiep = p;
  	cuoi = p;
  }
  
  void docDS()
  {
  	TroNut cuoi1 = NULL, cuoi2 = NULL;
  	dau1 = NULL; dau2 = NULL;
  	int i, n, m, x;
  	FILE *f = fopen("SONGUYEN.INP", "r");
  	fscanf(f, "%d %d", &m, &n);					//đọc giá trị m và n
  	for (i = 0; i < m; i++)						//đọc m giá trị của mảng a và tạo danh sách 1
  	{
  		fscanf(f, "%d", &x);
  		themCuoi(dau1, cuoi1, x);
  	}
  	for (i = 0; i < n; i++)						//đọc n giá trị của mảng b và tạo danh sách 2
  	{
  		fscanf(f, "%d", &x);
  		themCuoi(dau2, cuoi2, x);
  	}
  	fclose(f);
  }
  
  void hienThi(TroNut dau)
  {
  	TroNut p = dau;
  	while (p != NULL)
  	{
  		printf("%d ", p->GiaTri);
  		p = p->Tiep;
  	}
  	printf("\n");
  }
  
  int dayTang(TroNut dau)
  {
  	if (dau == NULL) return 1;		//dãy rỗng coi như là "dãy tăng dần"
  	TroNut p = dau;
  	while (p->Tiep != NULL && p->GiaTri < p->Tiep->GiaTri)
  		p = p->Tiep;
  	if (p->Tiep == NULL) return 1;	//nếu duyệt hết dãy thì chắc chắn dãy là "tăng dần"
  	return 0; //nếu duyệt KHÔNG hết dãy (dừng ở đâu đó) thì chắc chắn dãy là "không tăng dần"
  }
  
  void themPhanTu(TroNut &dau, int giatri)
  {
  	TroNut p = (TroNut)malloc(sizeof(Nut));
  	p->GiaTri = giatri;
  
  	if (dau == NULL || (dau != NULL && dau->GiaTri > giatri))
  	{
  		p->Tiep = dau;
  		dau = p;
  	}
  	else
  	{
  		TroNut q = dau;
  		while (q->Tiep != NULL && q->Tiep->GiaTri < giatri)
  			q = q->Tiep;
  		p->Tiep = q->Tiep;
  		q->Tiep = p;
  	}
  }
  
  TroNut ghepDS(TroNut dau1, TroNut dau2)
  {
  	TroNut dau = NULL, cuoi = NULL;
  	int giatri;
  	while (dau1 != NULL || dau2 != NULL)
  	{
  		if (dau2 == NULL || (dau1 != NULL && dau2 != NULL && dau2->GiaTri > dau1->GiaTri))
  		{
  			giatri = dau1->GiaTri;
  			dau1 = dau1->Tiep;
  		}
  		else
  		{
  			giatri = dau2->GiaTri;
  			dau2 = dau2->Tiep;
  		}
  		themCuoi(dau, cuoi, giatri);
  	}
  	return dau;
  }
  
  int main()
  {
  	docDS();
  	printf("Danh sach 1: ");
  	hienThi(dau1);
  	printf("Danh sach 2: ");
  	hienThi(dau2);
  
  	themPhanTu(dau1, 7);
  	printf("Danh sach 1 sau khi them phan tu gia tri 7: ");
  	hienThi(dau1);
  
  	themPhanTu(dau2, 1);
  	printf("Danh sach 2 sau khi them phan tu gia tri 1: ");
  	hienThi(dau2);
  
  	printf("Danh sach sau khi ghep: ");
  	hienThi(ghepDS(dau1, dau2));
  	getch();
  }

  Kết quả thực thi chương trình (màn hình console) sẽ như sau:

  Danh sach 1: 4 6 9
  Danh sach 2: 2 5 8 10
  Danh sach 1 sau khi them phan tu gia tri 7: 4 6 7 9
  Danh sach 2 sau khi them phan tu gia tri 1: 1 2 5 8 10
  Danh sach sau khi ghep: 1 2 4 5 6 7 8 9 10
  

Bình luận (7)

Viết Bình luận
 • trịnh văn quang
  ths ad rất nhiều

  lâu lắm mới thấy bài viết có tâm đến vậy. 

 • IT
  cần nhiều bài hay hơn

  em thấy mấy bài này rất hay!mong tác giả có thể cung cấp nhiều bài hơn trên c++ cho chúng em học hỏi...cảm ơn nhiều ạ!!!

 • nguyên minh ngoc
  bài viết hay

  cảm ơn ad 
  mong ad có nhiều bài viết trên các chương trinh khác nhau như Java,c#, và trên c có nhiều bài nữa

 • quang vu
  bài viết rất hay

  bài viết rất hay và bổ ích, trình bày bố cục rất trực quan, dễ hiểu. Mình đang rất cần tài liệu này, cảm ơn tác giả !

 • Kiều Ánh
  Cảm ơn tác giả

  Em thấy học phần này rất khó hiểu,mong tác giả có thể thêm những bài viết về môn CTDL và GT để chúng em hiểu bài hơn.Em rất cảm ơn tác giả về bài viết ạ!

 • Chau Thi My Lan
  Cảm ơn!

  Ôi, em đang rất cần kiến thức về danh sách liên kết đơn. May quá em lại gặp được bài viết này. Nó thật là có ý nghĩa với em!

  Em chân thành cảm ơn tác giả!

 • MH
  Lỗi chạy chương trình

  e bị lỗi strlen.asm mà không sửa được mong các bạn giúp e với

   

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: