Bài tập về "Thuật toán, lưu đồ"

Loạt bài tập về việc sử dụng lưu đồ để mô tả thuật toán giải một số bài toán đơn giản.
Mục lục
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Viết các chương trình:

 1. Xác định vị trí (thuộc góc phần tư thứ mấy) của một góc.
  Nhập vào một góc (theo độ): 95 
  Thuộc góc phần tư thứ 2
  
 2. Xác định số ngày của một tháng nào đó trong một năm không phải năm nhuận.
  Nhập vào một tháng: 10
  Tháng 10 có 31 ngày!
  
 3. Kiểm tra xem 3 số thực a, b, c có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác không.
  Nhập vào 3 số thực:
    - a = 3
    - b = 4
    - c = 5
  Đây có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác.
  
 4. Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương.
  Nhập a: 20
  Nhập b: 15
  UCLN(a,b): 5
  
 5. Tính X(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.
  Nhập n (n>0): 3
  X(3) = 6
  
 6. Tính Y(n) = 1 × 2 × 3 × … × n.
  Nhập n (n>0): 4
  Y(3) = 24
  
 7. Tính Z(n) = 2 + 4 + 6 + … + 2n.
  Nhập n (n>0): 3
  Z(3) = 12
  
 8. Tính A(n) = 1 × 3 × 5 × … × (2n+1).
  Nhập n (n>0): 3
  A(3) = 105
  
 9. Tính C(n) = 12 + 22 + 32 + … + n2.
  Nhập n (n>0): 3
  C(3) = 14
  
 10. Tính B(n) = 1 – 2 + 3 – 4 + … + (-1)n+1n.
  Nhập n (n>0): 3
  B(3) = 2
  
 11. * Tính D(n) = 1 + (1+2) + (1+2+3) + … + (1+2+3+…+n), với n > 0.
  Nhập n (n>0): 3
  D(3) = 10
  
 12. * Tính trung bình cộng của n số thực được nhập từ bàn phím.
  Nhập một số (nhập 0 để dừng): 3
  Nhập một số (nhập 0 để dừng): 4
  Nhập một số (nhập 0 để dừng): 5
  Nhập một số (nhập 0 để dừng): 0
  Trung bình cộng của 3 số thực trên là: 4
  

Bình luận (13)

Viết Bình luận
 • PC SPY
  Bài 9

  #include
  #include

  int main()
  {
  int n, i;
  int s=0;

  printf("Nhap n: ");
  scanf("%d", &n);

  s= (n*(n+1)*(2*n+1))/6;

  printf("Tong la: %d", s);
  getch();
  }
  cach 2: dung for
  for (i=1; i<=n; i++)
  s= s + (i*2);

   

 • PC SPY
  Bài 8

  #include
  #include

  int main()
  {
  int n,i;
  int s;

  printf("Nhap n: ");
  scanf("%d", &n);

  s=0;

  for (i=1; i<=n; i++)
  s= s +(2*i +1);

  printf("Tong la: %d", s);
  getch();
  }

   

 • PC SPY
  Bài 6

  #include
  #include

  int main()
  {
  int n, i;
  int s=1;

  printf("Nhap n: ");
  scanf("%d", &n);

  for (i=2; i<=n; i++)
  {
  s= s*i;
  }

  printf("tong la: %d", s);
  getch();
  }

  #include
  #include

  int main()
  {
  int n, i;
  int s=1;

  printf("Nhap n: ");
  scanf("%d", &n);

  for (i=2; i<=n; i++)
  {
  s= s*i;
  }

  printf("tong la: %d", s);
  getch();
  }

 • PC SPY
  Bài 7

  #include
  #include

  int main()
  {
  int n, i;
  int s;

  printf("Nhap n");
  scanf("%d", &n);

  s=0;
  for (i=1; i<=n; i++)
  s= s + 2*i;

  printf("tong la: %d", s);
  getch();

  }

  #include
  #include

  int main()
  {
  int n, i;
  int s;

  printf("Nhap n");
  scanf("%d", &n);

  s=0;
  for (i=1; i<=n; i++)
  s= s + 2*i;

  printf("tong la: %d", s);
  getch();

  }

 • PC SPY
  bài 4

  #include
  #include

  int main()
  {
  int a, b, c;

  printf("Nhap a:");
  scanf("%d", &a);

  printf("Nhap b:");
  scanf("%d", &b);

  while ((c=(a%b)) != 0)
  {
  a=b;
  b=c;
  }
  printf("UCLN: %d",b);
  getch();
  }

  #include
  #include

  int main()
  {
  int a, b, c;

  printf("Nhap a:");
  scanf("%d", &a);

  printf("Nhap b:");
  scanf("%d", &b);

  while ((c=(a%b)) != 0)
  {
  a=b;
  b=c;
  }
  printf("UCLN: %d",b);
  getch();
  }

 • vanphuong
  Bai12

  Bài 12 bạn dùng vòng while để nhập dữ liệu

   

 • TQV
  bai 12 ai giai duoc ko?

  .

 • PC SPY
  bài 2 sai

   

  Bạn so sanh thế sai cấu trúc rồi nhé

 • bai 2

  bài 2 e làm như ri thì nó chỉ xuất ra dòng đầu..ai chỉ giùm e vs 

  #include
  #include
  int main()
  {
  int n,a;
  printf("\n Nhap vao 1 thang : ");
  scanf("%d",&a);
  if(n=1,3,5,7,8,10,12)
  printf("\n Thang %d co 31 ngày ",a);
  else if(n=4,6,9,11)
  printf("\n Thang %d co 30 ngay ",a);
  else if(n=2)
  printf("\n Thang %d co 29 ngay ",a);
  else printf("\n Nhap sai gia tri");
  getch();
  }

  #include
  #include
  int main()
  {
  int n,a;
  printf("\n Nhap vao 1 thang : ");
  scanf("%d",&a);
  if(n=1,3,5,7,8,10,12)
  printf("\n Thang %d co 31 ngày ",a);
  else if(n=4,6,9,11)
  printf("\n Thang %d co 30 ngay ",a);
  else if(n=2)
  printf("\n Thang %d co 29 ngay ",a);
  else printf("\n Nhap sai gia tri");
  getch();
  }

 • hello world
  bai 5:

  #include
  #include
  int main()
  {
  int n;
  int S;
  printf("n=");
  scanf("%d",&n);
  S=0;
  for(int i=0;i<=n;i++)
  S=S+i;
  printf("tong cua day so la:%d",S);

  getch();
  }

  #include
  #include
  int main()
  {
  int n;
  int S;
  printf("n=");
  scanf("%d",&n);
  S=0;
  for(int i=0;i<=n;i++)
  S=S+i;
  printf("tong cua day so la:%d",S);

  getch();
  }

 • hello world
  BAI 10:

  #include
  #include
  int main()
  {
  int n,D;
  int S;
  printf("n=");
  scanf("%d",&n);
  S=0;
  int i;
  D=1;
  i=0;
  while(i<=n)
  {
  i=i+1;
  D=-D;
  S=S+D*i;
  }
  printf("tong cua day so la:%d",S);

  getch();
  }

  #include
  #include
  int main()
  {
  int n,D;
  int S;
  printf("n=");
  scanf("%d",&n);
  S=0;
  int i;
  D=1;
  i=0;
  while(i<=n)
  {
  i=i+1;
  D=-D;
  S=S+D*i;
  }
  printf("tong cua day so la:%d",S);

  getch();
  }

 • hoantung
  bai12

  #include
  #include
  main()
  {
  int n,tong,tam,i;
  tong =0;tam=0;
  printf("nhap vao gia tri n: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  tam=tam+i;
  tong=tong+tam;
  }
  printf("tong cua D(%d) la:%d",n,tong);
  getch();
  }

  #include
  #include
  main()
  {
  int n,tong,tam,i;
  tong =0;tam=0;
  printf("nhap vao gia tri n: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  tam=tam+i;
  tong=tong+tam;
  }
  printf("tong cua D(%d) la:%d",n,tong);
  getch();
  }

 • hoangtung
  bai11

  #include
  #include
  main()
  {
  int n,tong,tam,i;
  tong =0;tam=0;
  printf("nhap vao gia tri n: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  tam=tam+i;
  tong=tong+tam;
  }
  printf("tong cua D(%d) la:%d",n,tong);
  getch();
  }

  #include
  #include
  main()
  {
  int n,tong,tam,i;
  tong =0;tam=0;
  printf("nhap vao gia tri n: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  tam=tam+i;
  tong=tong+tam;
  }
  printf("tong cua D(%d) la:%d",n,tong);
  getch();
  }

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: