Bài viết

DropBox là một dịch vụ miễn phí giúp đồng bộ dữ liệu lên đến 2GB (và có thể hơn) giữa các máy hay chia sẻ các thư mục giữa một nhóm người một các dễ dàng, thuận tiện. Yêu cầu: phải có kết nối internet tại các máy sử dụng.